סמן V וריטס והמשלוח בדרך

עלויות הובלה נוספות מ/אל טורקיה לא יכללו בערך העסקה

עלויות הובלה נוספות מ/אל טורקיה לא יכללו בערך העסקה

מדובר בעלויות הובלה, פריקה, טעינה, ריקון והמכלה אשר מפורטות בחשבון המטענים ששולמו על ידי היבואנים, המתווספות לתשלום שאמור היה להשתלם בגין ההובלה במצב שלפני הודעת טורקיה, ואשר נגרמו ליבואן רק במקרים של הסטת מסלול ההובלה והשילוח לפריקה בנמלים זרים
10.06.24 / 15:35
עלויות הובלה נוספות מ/אל טורקיה לא יכללו בערך העסקה
10.06.24
עלויות הובלה נוספות מ/אל טורקיה לא יכללו בערך העסקה

ראש מינהל המכס, מר כפיר חן, הוציא הבוקר הנחייה בדבר אי הכללתן של עלויות הובלה נוספות בערך העסקה לצורך חישוב מסי יבוא, מלחמת חרבות ברזל- הודעת ממשלת טורקיה. בהתאם לסמכות הקבועה בסעיף 133(א)(5)(א) לפקודת המכס, קובע ראש מינהל המכס כי אין לכלול בערך העסקה לצורך חישוב מסי יבוא את עלויות ההובלה הנוספות אשר הושתו/ יושתו על היבואנים והקשורות באופן ישיר עם הודעת ממשלת טורקיה מיום 2 במאי 2024 על עצירת היבוא והיצוא לישראל וממנה.

 

ראש מינהל המכס ביקש להבהיר כי מדובר בעלויות הובלה, פריקה, טעינה, ריקון והמכלה אשר מפורטות בחשבון המטענים ששולמו על ידי היבואנים במישרין או בעקיפין, המתווספות לתשלום שאמור היה להשתלם בגין ההובלה במצב שלפני הודעת טורקיה, ואשר נגרמו ליבואן רק במקרים של הסטת מסלול ההובלה והשילוח לפריקה בנמלים זרים ושטעונם בסמוך לאחר מכן לישראל (להלן: ״העלויות הנוספות״).

 

למען הסר ספק, ההנחייה אינה חלה במקרים בהם עוד קודם להודעת טורקיה, הטובין הובלו דרך מדינה שלישית לישראל. אי הכללת העלויות הנוספות מותנה בכך שהיבואן יצרף להצהרות היבוא הרלוונטיות את כל מסמכי חיוב העלויות הנוספות שהושתו עליו מצד סוכני האוניה/ חברות הספנות (לרבות חשבון המטענים הרלוונטי).

 

במקרים שעלויות ההובלה מגולמות בתנאי המכר של הספק ומושתות על היבואן, יש לצרף את מסמכי חיוב העלויות הנוספות ששולמו על ידי הספק לסוכני האוניה/ חברות הספנות, לרבות חשבון המטענים הרלוונטי. כמו כן, יש לצרף את פירוט תוספת העלויות בחשבון הספק. יודגש, כי במקרה המפורט לעיל היבואן צריך להיות מסוגל, במידה ויידרש, להוכיח שמחיר הטובין המיובאים, בניכוי מחיר ההובלה, לא פחת מהמחיר שנקבע לפני השתת העלויות הנוספות ושהספק לא שיפה/משפה אותו ו/או משתתף אתו בעלויות הנוספות של ההובלה בשום צורה שהיא, הכוללת הפחתה בערך (לצרכי מכס) בכל סוג של טובין הנמכרים על ידו.

 

יש להזין בהצהרת היבוא, את ערך ״ההוצאות הנוספות״ בשדה הספציפי של ״עמלה פטורה״ כמו כן היבואן יצרף להצהרות היבוא את כל מסמכי המקור ביחס לעלויות הנוספות לרבות חשבונות מטענים וזאת לצורך הוכחה כי העלויות האמורות עומדות בתנאים המפורטים לעיל.

 

העתקים ממכתבו של ראש מינהל המכס הועברו לאיגוד לשכות המסחר, לשכת הספנות, ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינ״ל, וחטיבת חברות הבלדרות הבינלאומית.